Odwołanie darowizny

Wskazać także trzeba, że nie każde niedopełnienie obowiązku wdzięczności przez obdarowanego opatrzone jest przewidzianą w art. 898 § 1 KC sankcją w postaci uprawnienia darczyńcy do odwołania darowizny. Odwołanie to jest wyjątkiem od obowiązującej zasady trwałości i dotrzymywania umów. Uprawnienie darczyńcy do tego, aby na powrót uzyskał przedmiot czynności, której dokonał z obdarowanym należy traktować […]

Zadośćuczynienie za nieodwracalny rozstrój zdrowia

Ustawodawca wprowadził wprost do KC dobro osobiste w postaci więzi rodzinnej i daje podstawę prawną do dochodzenia zadośćuczynienia za sprzeczną z prawem ingerencję w to dobro. Przepis art. 4462 KC, zgodnie z którym: „W razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym […]